ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van WIJNDOMEIN RAVENSTEIN, met maatschappelijke zetel te Kruisekestraat 296, 8940 Wervik, BTW BE 0704.362.827 , hierna RAVENSTEIN genaamd.

Voor al uw vragen kan je elke werkdag tussen 9u00u en 17u00. bij ons terecht. Telefoon: 0478/32.86.75 - E-mail: info@ravensteinwinetrail.be

Artikel 1. Inschrijving

Als deelnemer verklaar je hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming tot deelname te hebben van een wettelijke voogd. Je inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijvingsbedrag is vereffend.

Artikel 2. Herroepingsrecht

Je inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.

Artikel 3. Afgelasting van het evenement

Bij afgelasting van het evenement door WIJNDOMEIN RAVENSTEIN zelf, kan de persoon die de bestelling heeft gedaan, de tickets voor zover mogelijk omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement.  Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de Ravenstein Winetrail, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.

Bij geval van overmacht is de aansprakelijkheid van RAVENSTEIN uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan ALLE omstandigheden buiten de wil van RAVENSTEIN om, die de organisatie van de Ravenstein Winetrail geheel of gedeeltelijk verhinderen. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief):

  • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
  • instructies, beslissingen of interventies van openbare, administratieve of regelgevende instanties
  • terrorisme of dreiging tot terreur, oorlog of oorlogsdreiging
  • weersomstandigheden zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden , enz. 
  • epidemieën, pandamie (Covid-19) of staat van lock-down
  • onlusten op de openbare weg, blokkades , stakingen, demonstraties en andere storende ongeregeldheden

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

Ingeval de organisatie niet kan doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie en/of dringende overheidsmaatregelen (overmacht), zal je inschrijving automatisch overgedragen worden naar de volgende editie van het evenement. 

Artikel 4. Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan de leeftijdsvereisten is voldaan.  De deelnemer dient respect te tonen voor het milieu en natuur. De deelnemer dient te waken over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie en de wegcode te respecteren. 

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem van Ticketgang.com.

RAVENSTEIN meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor RAVENSTEIN. Deze gegevens worden gebruikt voor marketing en communicatiedoeleinden uitgaand van RAVENSTEIN. Onder geen beding worden deze gegevens misbruikt of doorgegeven aan derden.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan de Ravenstein Winetrail verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van RAVENSTEIN, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Artikel 8. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. RAVENSTEIN zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 9. Geschillen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Ravenstein Winetrail. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Geschillen of rechtszaken zijn onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België).

Artikel 10. Slotbepaling

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.